หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น จัดสัมมนาแผนยุทศาสตร์การพัฒนาตำบลสาลิกา ภายใต้โครงการพัฒนาการวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อร่วมกับส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผลการวิจัยสำรวจความต้องการของชุมชน และแผนยุทธศาสตร์ โดยให้ภาคท้องถิ่นและผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทศาสตร์ ครั้งนี้เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมวังดอกไม้ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)