สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สามาคมพ่อครัวไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกันจัดงานสัมมนาพิเคราะห์ สำหรับการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ตัวแทนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกล่าวเปิดงาน จากนั้น ผศ.ดร.นฤมล นันทรักษ์ ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวต้อนรับ ดร. กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ที่ปรึกษาโครงการฯ) และผู้เข้าร่วมสัมมนาจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมพ่อครัวไทย คณาจารย์สายอาหารจากสถาบันต่างๆ ที่มีชื่อเสียงและผู้ประกอบการอาหารไทย จากนั้นคณะผู้วิจัย ได้แก่ อ.จันทน์จนา ศิริพันธ์วัฒนา อ.ชัชชญา รักตะกนิษฐ และ ผศ. พัทธนันท์ ศรีม่วง กล่าวรายงานผลการศึกษา เพื่อได้สรุปผลเพื่อจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ในลำดับต่อไป เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 ณ โรงแรมแกรนด์โฟร์วิงส์ (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)