พล.อ.เมธี สมุทรักษ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยครั้งทื่ 1(21)/2557 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การนำเสนอเกี่ยวกับนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ.2556 – 2559) เสนอต่อมหาวิทยาลัย, (ร่าง) สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2554 – 2557ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 29 มกราคม 2557