รศ.ดร.ธง รุญเจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิ 60 ปี การเรือน – สวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 60 ปี การเรือน – สวนดุสิต สมัยสามัญประจำปี 2557 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง รายงานงบดุลรายรับ – รายจ่าย ของมูลนิธิฯ ประจำปี 2556, สรุปผลการดำเนินงานของมูลนิธิ ประจำปี 2556 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557