รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2557 มีวาระสำคัญดังนี้ รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 แนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล เรื่อง การประเมินผลงานวิชาการ ฯลฯ โดยมี ผศ.ดร.วิไล ศรีธนางกูล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ รศ.ดร.ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการความรู้มหาบัณฑิต มสด. เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้อีกด้วย ณ ห้องประชุมกว้าง รอบคอบ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี วันที่ 31 มกราคม 2557 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )