รศ.ดร. สุขุม  เฉลยทรัพย์  ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันครูและจัดกิจกรรมระลึกถึงพระคุณครู พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2557 มีวาระสำคัญดังนี้   การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันครูและจัดกิจกรรมระลึกถึงพระคุณครู พ.ศ. 2558   รายงานความก้าวหน้าการจัดงานวันครู พ.ศ. 2558  และ แนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์งานวันครูและจัดกิจกรรมระลึกถึงพระคุณครู พ.ศ. 2558   ณ  ห้องประชุมศรีสุนทรโวหาร   ชั้น 3 อาคารหอประชุมคุรุสภา   สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา   วันที่  27 พฤศจิกายน   2557  ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )