รศ.ดร. สุขุม  เฉลยทรัพย์  ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการร่วม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง  โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ครั้งที่ 2/2557  มีวาระสำคัญดังนี้   กำหนดวันเปิดและวันสุดท้ายของการศึกษา การจัดอาจารย์ผู้สอน ในภาคเรียนที่ 2/2557 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน และแนวทางในการบริหารจัดการ  การจัดหาอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ  ฯลฯ   ณ  ห้อง Conference  Room 2   ชั้น 4  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  วันที่  27 พฤศจิกายน   2557  ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )