ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2557 โดยมีระเบียบวาระสืบเนื่องเรื่อง การประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และวาระเพื่อพิจารณาเรื่องการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ผู้สมัคร เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และแนวทางการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 (ภาพ/ข่าว: สรรค์วเรศ)