คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชบา  พันธุ์ศักดิ์  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย เป็นวิทยากรในการอบรม กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี วันที่ 25  พฤศจิกายน 2557