หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงานด้านอาหารและการบริการ ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ โดยรับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่องการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (รายวิชาเครื่องดื่มและการบริการลูกค้า) การประยุกต์อาหารพื้นบ้าน (รายวิชาอาหารพื้นบ้าน) มาผนวกเข้ากับอาหารยุโรป เพื่อให้เกิดคุณลักษณะเฉพาะของโรงแรม ประเภทของเครื่องดื่ม การผสม ตกแต่งเครื่องดื่มคอกเทล มอกเทล และการบริการให้กับลูกค้า (รายวิชาคอกเทล และมอกเทล) มารยาทการรับประทานอาหารแบบ western set และการ set menu (รายวิชา อาหารยุโรป 2 และหวานยุโรป) จากนั้นเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทยเพรเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำพูน รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ และอายุการเก็บรักษา ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557