อาจารย์นิรมาน   ชื่นศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษา ชมรมเสียงศิลป์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การเรียนระนอง 2   เปิดเผยว่า นักศึกษาชมรมเสียงศิลป์ที่ส่งเข้าประกวดร้องเพลงไทยประทับใจในอดีต ในโครงการศาลาเฉลิมกรุง…สืบสานตำนานเพลง ครั้งที่ 14 สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรางวัลชมเชย  ซึ่งนักศึกษาตัวแทนชมรมดังกล่าวที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง คือ นางสาววิไลพร ฤทธิวงศ์ (แตงกวา) และนักศึกษาที่คว้ารางวัลชมเชยมี 2 คน คือ นายกิตติทัช แก้วอุทัย (ธัช) และ นายบรรพต พงษ์สระพัง (กันต์) การประกวดดังกล่าวนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมมาตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีตัวแทนนักศึกษาที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้จำนวนทั้งหมด 13 คน  “ชมรมเสียงศิลป์ ศูนย์การเรียนระนอง 2 ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดอย่างต่อเนื่อง และสามารถคว้ารางวัลมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาเสริมสร้างทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษา