อ.ชัชชญา รักตะกนิษฐ ผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ นำนักศึกษาจาก Guildford Young College, Tasmania, Australia จำนวน 2 คน เข้าคารวะ ผศ.ดร.นิรมิต คุณานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านอาหารในประเทศไทย ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557