โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมมือกับ โคเรีย อะโกร –เทรด เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมบุคลากรผู้สอน และงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การประกอบอาหารเกาหลี ทั้งได้จัดกิจกรรมตลาดเกาหลี K-FOOD Market Day 2014 ขึ้นเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารเกาหลีให้แก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิรมิต คุณานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ Managing Director of Korea Agro-Trade Center, Bangkok   ร่วมเปิดงาน K-FOOD Market Day 2014  ซึ่งจัดโดยนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการประกอบอาหารเกาหลี  ณ บริเวณด้านหน้าสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )