ดร.จักรพรรดิ วะทา  ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 9 (26)/2557  โดยมีวาระสำคัญดังนี้  (ร่าง) ส่วนที่ 2 การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำปี พ.ศ. 2557   การประเมินการปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา และ การประเมินการปฏิบัติตามแนวนโยบาย กำกับดูแลตนเองที่ดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ณ  ห้องประชุมลำพอง 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  วันที่ 28 พฤศจิกายน  2557 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )