นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ  โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี บันทึกเทปรายการ “สาระน่ารู้กับสวนดุสิต สุพรรณบุรี” โดยการมอบสาระความรู้ งานวิชาการ ความบันเทิง ข่าวสารด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม โดยออกอากาศ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุพรรณบุรี FM 102.25 MHz  วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 19.30 น.- 20.00 น.