เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 อาจารย์สิริยากร กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการรมป. เป็นประธานการประชุมเลขานุการศูนย์การศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (โครงการ รมป.2) ครั้งที่ 5/2557 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษา และกำหนดวันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) , ประกาศกิจกรรมของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557 , จำนวนห้องสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2557 , ระบบบันทึกค่าใช้จ่ายรายเดือน และระบบการจัดการข้อมูลการศึกษาปฐมวัย รมป.2 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11306 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต