มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้นำ เพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองปานกล่าวเปิดพิธี และนายชัยรัตน์ ทองใบ ประธานชมรมองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดลำปางกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงาน นอกจากนี้ ทางด้านวิทยากรบรรยาย ได้รับเกียรติจาก นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ เลขาธิการสมาคมบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยศูนย์ฯ พร้อมทั้งดร.วันชาติ นภาศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้บรรยายในประเด็นที่เกี่ยวข้องการพัฒนาศักยภาพผู้นำ เพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ ไร่หญ้าแจ้ซ้อนรีสอร์ท จังหวัดลำปาง ในวันที่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ.2557 [nggaqllery id=4416]