มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ร่วมกับสถาบันคชบาลแห่งชาติจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์ช้าง ประจำปี 2558 โดยได้รับเกียรติ อาจารย์อินสอน จันทร์ต๊ะ พร้อมคณะวิทยากรจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ช้างไทยและบริบาลช้าง รวมถึงการรักษาผืนป่า รักประเทศไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและศึกษาจำนวน 5 รุ่น พร้อมด้วยระยะเวลาในการอบรมแต่ละรุ่นใช้เวลาจำนวน 2 วัน 3 คืน ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 11-25 ธันวาคม พ.ศ. 2557