ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งพิเศษ/2557  มีวาระสำคัญดังนี้  การพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 บุคลากรประจำตามสัญญาจ้าง จำนวน 843 คน พนักงานราชการ จำนวน 23 คน และ  การพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   พนักงานมหาลัย จำนวน 789 คน  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส  วันที่ 26 ธันวาคม  2557 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )