นายนิคม กฤษณรังคุณ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอธิการบดี ครั้งที่ 6(15)/2558 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การพิจารณาข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558) และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558) ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 (ภาพ/ข่าว: สรรค์วเรศ)