ผศ.ดร.รัญจวน ประวัติเมือง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บจก.SB FURNITURE GROUP บจก. PARAZZO GROUP (THAILAND )และบจก. WACKER NEWSON ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในการพัฒนาความรู้และทักษะร่วมกันในการฝึกประสบการณ์ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาร่วมด้วย ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558