ดร.ปรียนันท์  ประยูรศักดิ์  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานโครงการพัฒนาการดำเนินงานของหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศ ในกิจกรรมการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ โดยมีตัวแทนผู้ประกอบการ อาจารย์ และนักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 (ภาพ/ข่าว:พศิน)