นายวรเวชช์  อ่อนน้อม รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีประธานหลักสูตรในสาขาต่างๆ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 ชั้น 2 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558