รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานร่วมกันในการประชุมอาจารย์เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นแนวทางเดียวกัน ในการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 3 และปี 4 เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2558 โดยมี ผศ.ดร.รัญจวน ประวัติเมือง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนระนอง 2 และ ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ นำคณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้อง 203 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การเรียนระนอง 1