สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยปฏิบัติตามหลัก 5ส. เพื่อทำความสะอาดสำนักงาน และเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักในเรื่องสุขอนามัย ป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อต่างๆ ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักกิจการพิเศษ อาคาร 10 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558