รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ได้เข้าร่วมเสวนาวิชาการทางอุดมศึกษา “ทิศทางที่ท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม” ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวิทยากรรับเชิญได้แก่ คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ หัวหน้าภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานในการเปิดการเสวนาครั้งนี้ โดยมีนางสาวณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และบุคลากรร่วมด้วย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตรชั้น ชั้น 1 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 29 เมษายน 2558 (ภาพ/ข่าว:วีระยุทธ์ ครุฑสินธุ์)