หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจบริการ   จัดสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระให้กับ นายชยุต โพธิรัตน์ และนางสาวจิรัฐติกาล ไหมแก้ว ในวันพุธ  29 เมษายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีคณะกรรมการผู้คุณวุฒิจากภายในและภายนอก พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมให้คำแนะนำเป็นอย่างดี และหลักสูตรฯ ขอแสดงความดีใจกับนักศึกษาทุกท่านที่ผ่านการสอบในครั้งนี้