ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินภายในด้วยเกรฑ์ EdPEx โดยได้เกียรติจาก ศ.จามรี  ธีรตกุลพิศาล และ ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม  ณ ห้อง 201 อาคารดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 28-29  เมษายน  2558  ( ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )