ดร.จักรพรรดิ วะทา ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 6(33)/2558 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำปี พ.ศ.2557 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 (ภาพ/ข่าว: สรรค์วเรศ)