สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ให้กับ นางนวรัตน์  ทรงเกียรติกุล นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา  การบริหารงานยุติธรรมและสังคม โดยมี ผศ.ดร.จินตนา  ตันสุวรรณนนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และในวันที่ 29 เมษายน 2558   วช.ได้จัดประชุมชี้แจงทุนอุดหนุนการวิจัยให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย  กระบวนการส่งรายงานและการเบิกจ่ายงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน    ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์  อาคาร วช.1