ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และกฎหมายลำดับรอง ครั้งที่ 13/2558 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ทบทวน (ร่าง) กฎหมายลำดับรอง (ระยะแรก) ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ….  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ….  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ตรา เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุม Conference  Room  2   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่  30 เมษายน 2558 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)