วันที่28-29 เมษายน 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมเบเกอรี่ให้แก่นักโภชนาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์นคร แซ่สี เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ในการทำเบเกอรี่เบื้องต้น อาทิเช่น เค้กหน้าแฟนซี ชิฟฟอนเค้กใบเตย เป็นต้น