ดร.สวงค์ บุญปลูก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (รอบสอบคัดเลือก) ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และดร.ภิรดี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ชี้แจงกระบวนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมตอบข้อซักถามของผู้ปกครองและนักเรียน โดยเป็นการประชุมสำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกคณะวิทยาการจัดการ และคณะครุศาสตร์ ณ อาคารรักตะกนิษฐ วันที่ 30 เมษายน 2558 (ภาพ/ข่าว:วีระยุทธ์ ครุฑสินธุ์ )