รศ.ดร.ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล ประธานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับ ผศ.ดร.เหม ทองชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล จัดโครงการการจัดความรู้ได้จัดเสวนาแลกเปลี่ยนรู้ ทุกพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน โดยในเดือนเมษายน 2558 จัดเสวนาในเรื่อง “การเตรียมตัวขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จของม.นอกระบบ”  โดยเชิญบุคลากรจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมแสดงแนวคิดต่างๆ เพื่อให้นำไปปรับใช้กับองค์กร ในการเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ เข้าร่วมเสวนาด้วย ณ ห้องประชุม KM 1208/1 อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 30 เมษายน 2558 (ภาพ/ข่าว:วีระยุทธ์ ครุฑสินธุ์ )