*** หากท่านไม่มารายงานตัว หรือมารายงานตัวแล้วแต่เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่ชำระเงินเต็มจำนวน ตามวัน และเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ***

*** มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ขอเลื่อนการปฐมนิเทศและรายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ****

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์การรายงานตัวเข้าศึกษา

เอกสารและเงื่อนไขการรายงานตัวเข้าศึกษา