หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 57 ร่วมกิจกรรมที่ 3 อบรมองค์ประกอบสำหรับนักออกแบบ ในกิจกรรมเน้นการฝึกทักษะด้านการวาดภาพ การจัดองค์ประกอบของภาพ การศึกษาดูงานและกิจกรรมสร้างความสามัคคี กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี และวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2558 ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี