เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รมป.2) และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน ของภาคเรียนที่ 3/2557 ได้ประชุมการจัดทำเนื้อหาบทเรียนและสื่อการเรียนการสอน ผ่านระบบ iTunes U และร่วมทดสอบการใช้งานระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 3/2557 ณ ห้อง self study     ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ