เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 นายวรเวชช์ อ่อนน้อม รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี นางสาวภาสินี ศรีสุนทรพินิต เลขานุการ นายโสทร โอสธีรกุล เจ้าหน้าที่อาคารและสถานที่ นายพงศ์พิชาญ สุอังคะวาทิน เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา ร่วมต้อนรับและนำคณะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจอาคารสถานที่ภายในศูนย์ เพื่อตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่