ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 5(39)/2558  มีวาระสำคัญเรื่อง กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2558    ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ….   การทูลเกล้าฯถวายปริญญาศึกษาศาตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษาแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย  ฯลฯ ณ ห้องลำพอง 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 29 พฤษภาคม  2558 ( ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )