สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.ศธ. ประจำปี 2558 จำนวน 1,500ทุน ทุนละ 1,500 บาท สมาชิกสามารถส่งแบบคำขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 6 พ.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ส.ค.2558 ในวันเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สอ.ศธ. อาคารสมานฉันท์ ชั้น3 โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่www.moecoop.com หัวข้อ แบบฟอร์มเอกสารแบบคำขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558