น.ส.เพิ่มทรัพย์ หิรัญสาย  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์ เกี่ยวกับทะเบียนคุมวัสดุสำนักงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ของหน่วยงาน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องสำนักงานคณะครุศาสตร์ หลักสูตรการประถมศึกษา และหลักสูตรการปฐมวัย คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558  (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)