สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง เข้าศึกษาดูงาน ตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ จัดทำแผนงบประมาณปี งบประมาณ 2559 และได้รับเกียติ จาก ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน บรรยายในหัวข้อ “แผนและทิศทางของอุดมศึกษาในอนาคต “ โดยมีนางสาวปรีดา แซ่เล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน