ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติโครงการบรูณาการคหกรรมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่3 ภายใต้งาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีงานบวช หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน ตลอดจนคุณแม่ขวัญจิต ศรีประจัน ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ปี 2539 และคุณลุงสว่าง ประสงค์พร ร่วมมาถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านประเพณีงานบวช ณ คุ้มขุนแผน วัดแค จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558