ดร.ชนะศึก นิชานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2/2558 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2558, พิจารณาขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, พิจารณาแบบฟอร์มในการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 (ภาพ/ข่าว: สรรรค์เวรศ)