นายนิคม กฤษณรังคุณ ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 24(48)/2558 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …, (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การเปลี่ยนสถานภาพบุคลากรตามสัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. … ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรม    สวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 (ภาพ/ข่าว: สรรค์วเรศ)