ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2558  มีวาระสำคัญเรื่อง    (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. …. เรื่อง    (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบันหรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ พ.ศ. ….  ฯลฯ ณ  ห้องลำพอง 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  28 กรกฎาคม  2558 ( ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )