ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ SEAAIR 2016 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง พิจารณา (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ “ประชุมวิชาการนานาชาติ SEAAIR 2016”, พิจารณาหัวข้อการประชุมและรายละเอียดของ MOA, การจัดทำเว็บไซต์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ SEAAIR 2016 ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 (ภาพ/ข่าว: สรรค์วเรศ)