ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ อธิการบดี และ รศ.พัชรี  สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2556-2557 ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมและแนวทางการดำเนินงาน  วันที่  29 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)