สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดอบรมการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart classroom) ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีนายวรเวชช์  อ่อนน้อม รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องเรียน 8302 อาคารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์ฯ สุพรรณบุรี  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558