มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี จัดการประชุมการทบทวนตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2558-2560 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา เป็นประธานการประชุม นายวรเวชช์ อ่อนน้อม รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และประธานหลักสูตร คณาจารย์ตัวแทนหลักสูตรต่างๆ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 ชั้น 2 วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี